Ako môžem prihlásiť obec do súťaže Dedina roka?

Obec sa do súťaže prihlasuje prostredníctvom vyplnenej, starostom podpísanej Prihlášky, vyplneného formulára Oblasti hodnotenia (na stiahnutie tu: https://www.dedinaroka.sk/prihlasit-sa/) s podpornými prílohami a fotodokumentáciou. Účasť obce v súťaži je bezplatná. Oba dokumenty musia byť do 30. apríla 2021 (rozhoduje dátum podania) zaslané na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Súťaž Dedina roka 2021
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Ako postupovať pri vypĺňaní prihlášky?

Prihláška a rovnako tak aj formulár Oblasti hodnotenia tvoria povinné súčasti registrácie v súťaži. Oba dokumenty sú vo formáte „PDF“ a sú editovateľné.

Políčka, do ktorých vkladáte informácie sú označené textom „Po dvojkliknutí začnite písať…“. Rozsah textu je potrebné prispôsobiť jednotlivým bunkám, preto je dôležité sústrediť sa na tie najpodstatnejšie skutočnosti súvisiace s danou oblasťou hodnotenia. Do formulárov je možné kedykoľvek vstupovať. Pred zatvorení dokumentu, je potrebné údaje ULOŽIŤ!

Prihlášku a formulár Oblasti hodnotenia môj počítač nezobrazuje.

Ak nevlastníte program, ktorý zobrazuje „PDF“ súbory, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy na dedinaroka@sazp.sk a zašleme Vám potrebné dokumenty vo formáte „MS WORD“.

Čo mám písať do formulára Oblasti hodnotenia?

Formulár obsahuje pomocné otázky. Pri vypĺňaní sa sústreďte na detailnejšiu charakteristiku v zmysle rozvojového procesu obce za obdobie posledných desiatich rokov, resp. od času, ktorý považujete za medzník rozvoja obce a vyzdvihnite ojedinelé inovatívne a inšpiratívne riešenia, ale aj problémy a obmedzenia, s akými ste sa stretli pri realizácii jednotlivých cieľov. Spomeňte uplatnené metódy a techniky práce.

Je potrebné vyplniť každú oblasť. Môže sa vám zdať, že nemáte čo napísať, ale pozerajte sa na to s nadhľadom. V pomocných otázkach hľadajte medzi jednotlivými činnosťami súvislosti a tie charakterizujte.

napr. Obec nemá školské zariadenie, ale možno zabezpečila pravidelnú dopravu pre školákov. Ide o to, ako sa pasujete s výzvami a problémami.


Už mám vyplnenú prihlášku aj formulár Oblasti hodnotenia, čo s nimi?

Tieto dokumenty zasielate elektronicky, prostredníctvom e-mailu na sdrinfo@sazp.sk. V papierovej forme, spolu s podpornými prílohami (uvedenými na prvej strane prihlášky) ich zasielate na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Súťaž Dedina roka 2021
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica


Musím zaslať aj podporné prílohy?

Podporné prílohy slúžia pre Národnú hodnotiacu komisiu ako vstupný materiál k hodnoteniu. Čím je formulár Oblasti hodnotenia komplexnejšie vyplnený a sú k nemu zaslané relevantné prílohy, tým lepšie si vie hodnotiteľ spraviť obraz o vašej obci. Sú to vlastne vstupné informácie pre človeka, ktorý nikdy pred tým nenavštívil vašu obec.

V minulosti som sa súťaže Dedina roka prihlásil, môžem sa prihlásiť znova?

Do súťaže sa môžu prihlásiť aj obce, ktoré sa zúčastnili minulých ročníkov súťaže, pričom držitelia titulu Dedina roka sa môžu opätovne prihlásiť do súťaže až po 10 rokoch od získania titulu. Obce ocenené v minulých ročníkoch nemôžu získať opakovane identické ocenenie. V prípade, že zvažujete opätovné prihlásenie do súťaže, zo skúseností odporúčame, aby ste sa zapojili až v druhom nasledujúcom ročníku po vašej poslednej účasti. Národná hodnotiaca komisia nehodnotí rovnaké aktivity ako boli prezentované počas vašej prvej účasti v súťaži. Zameriava sa na rozvoj, akými metódami a procesmi ste ich dosiahli.

Odoslal som prihlášku, čo bude nasledovať?

Organizátor súťaže (Slovenská agentúra životného prostredia) prihlášku zaeviduje a skontroluje. V prípade, že vo vašej prihláške niečo chýba, vyzve vás na doplnenie. Po ukončení prihlasovania (t.j. po 30.4.2021) organizátor súťaže pripravuje harmonogram hodnotenia obcí v mesiacoch MÁJ – JÚL 2021 a bude vás v tejto súvislosti kontaktovať. Po zhromaždení všetkých odpovedí a spracovaní harmonogramu vám bude odoslaný e-mail a rovnako aj list s dátumom a hodinou, kedy vašu obec navštívi národná hodnotiaca komisia. Súčasťou tejto informácie je aj „usmernenie“ pre súťažiace obce.

Kedy a kde môžem nájsť výsledky súťaže?

Národná hodnotiac komisia musí absolvovať všetky naplánované výjazdy, po ktorých nasleduje zhromaždenie všetkých údajov od hodnotiteľov. Nasleduje záverečné zasadnutie Národnej hodnotiacej komisie, kde sa určí víťaz súťaže, 2., 3. miesto a ocenenia za jednotlivé kategórie. Výsledky súťaže sú zverejnené formou tlačovej správy v médiách a prostredníctvom dostupných možností vyhlasovateľov a partnerov súťaže a na web stránke www.dedinaroka.sk.

Končí vyhlásením výsledkov celá súťaž?

Nie. V závere roka sa bude vo víťaznej obci konať Slávnostné odovzdávanie ocenení. V rámci programu bude môcť každá zapojená obec prezentovať svoju dedinu v rámci prezentačného stánku počas poobedných hodín. Po tomto predstavení (podvečer) nasleduje ceremoniál Slávnostného odovzdávania ocenení, kde sa odovzdajú ocenenia, finančné prostriedky venované od generálneho partnera súťaže a vecné ceny od vyhlasovateľov a partnerov súťaže.

Držiteľa titulu Dedina roka čakajú povinnosti aj v roku 2022. Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečuje jeho delegovanie do európskej súťaže a zároveň uhrádza účastnícky poplatok za nominovanú obec Európskemu pracovnému spoločenstvu pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung). SAŽP sa podieľa na príprave prihlášky do európskej súťaže a prezentácie pred medzinárodnou komisiou.