Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť webového https://www.dedinaroka.sk/ v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2120.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.dedinaroka.sk/.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a s príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2120 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2120 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať súbory vo formáte .pdf, ktoré nie sú tagované a sú horšie prístupné pre asistenčné technológie.
 • Niektoré zverejnené grafické prvky sú hypertextovým odkazom a nemajú zadefinovaný atribút alt.
 • Na webovom sídle sa vyskytuje obsah, kde nie je dostatočne jasne odlíšený hypertextový odkaz.
 • Na webovom sídle sa vyskytuje obsah, ktorý je umiestnený v sémanticky nesprávnej html štruktúre alebo je prezentovaný formou obrázka.
 • Na webovom sídle sa vyskytujú farebné kombinácie, ktorých kontrastný pomer je nižší ako 4.5 : 1.
 • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať obrázky, pri ktorých nie sú informácie z obrázka poskytnuté aj v textovej forme.
 • Na webovom sídle môže dochádzať k porušeniu farebného kontrastu pri grafických a ovládacích prvkoch stránok.
 • Niektoré prvky stránok webového sídla sa nedajú dostatočne ovládať klávesnicou.
 • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať syntaktické chyby spôsobené obsahom vkladaným externými používateľmi sídla.

2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií:

 • Niektoré súbory vo formáte textového súboru .pdf môžu byť skenovaným obrázkom.
 • Nie všetky odkazy na súbory sú doplnené informáciu o jeho formáte a veľkosti.

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 9. 2. 2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2120 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 9. 2. 2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dedinaroka@sazp.sk. Správcom obsahu a prevádzkovateľom webového sídla je Slovenská agentúra životného prostredia.

Webové sídlo bolo vytvorené ako základná platforma pre podporu a publikovanie informáciu o súťaži DEDINA ROKA.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.