Súťažiace obce musia prezentovať komplexne vykonávaný rozsah rozvoja dediny v hodnotených oblastiach, pričom ciele by nemali byť plnené iba samosprávou, ale aj ďalšími partnermi. V rámci súťaže sú dediny posudzované na základe nasledujúcich okruhov hodnotiacich kritérií:

 

  • VŠEOBECNÉ OBLASTI HODNOTENIA

cestovný ruch v obci, atraktivity a marketing, ponuka obce pre návštevníkov, prírodné a kultúrno-historické podmienky, rekreačné lokality, náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, oddychové miesta, iné atrakcie; špecifiká, pohostinnosť, existencia zariadení cestovného ruchu a ich ponuka, súčinnosť obce a poskytovateľov služieb, využitie prvkov miestneho koloritu, členstvo v združeniach cestovného ruchu, prístup k informáciám a ich kvalita, propagácia, vzájomná spolupráca obce a jej obyvateľov, podmienky pre život, spolková, klubová a záujmová činnosť skupín, kultúrno-spoločenské a športové podujatia počas roka, výchova, vzdelávanie a osveta, sociálna a zdravotná starostlivosť, komunikácia a práca s ľuďmi s dôrazom na marginalizované skupiny, migrácia, používanie informačných kanálov, zapojenie občanov do aktivít obce

  • DEDINA AKO HOSPODÁR

Charakterizuje ju prítomnosť obecných podnikov, súčinnosť poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a obce, ekologicky únosné a racionálne využívanie a zaobchádzanie s miestnymi zdrojmi, surovinami a ich využitie vo výrobe, prechod z používania fosílnych zdrojov na obnoviteľné zdroje energie, podpora obce v oblasti pestovania, chovateľstva a ovocinárstva, predaja z dvora, remesiel, vytváranie podmienok v obci pre zvyšovanie zamestnanosti, podpora miestnych podnikateľov, inovácie v oblasti hospodárstva.

  • DEDINA AKO MAĽOVANÁ

Je taká, ktorá sa stará o harmonický obraz dediny, celoplošný a rovnomerný rozvoj obce a jej infraštruktúry, systematický rozvoj obce v súlade so strategickými dokumentmi obce, vzhľad obce a čistota v obci, čitateľný prejav stavebného poriadku s rešpektovaním znakov tradičnej regionálnej architektúry v novej výstavbe, súlad starého s novým, rozsah, spôsob a charakter obnovených objektov, tvorba a využívanie verejných priestranstiev; ochrana prírody a krajiny, biologicky a ekologicky cenné lokality, ochrana a tvorba krajinotvorných prvkov, voda v krajine, jej zadržiavanie, protipovodňové opatrenia, opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy a adaptácia na ne, podpora a využívanie technológií šetrných k životnému prostrediu, údržba verejnej zelene, ochrana pôvodného genofondu, environmentálna výchova.

  • DEDINA AKO KLENOTNICA

Sa posudzuje v rámci uchovávania, ochrany a starostlivosti o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo (kultúrno-historické objekty, historické krajinné a sídelné štruktúry, tradičné ľudové zručnosti, etnografické prejavy, folklorizmus), starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru, atmosféra a originalita, tvorivosť a lokálpatriotizmus.

  • DEDINA AKO PARTNER

Charakterizuje ju vízia obce, vytváranie partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni, strategické dokumenty, metódy budovania partnerstiev, plány, projekty do budúcna, využívanie moderných a smart technológií, modernizácia obce, aplikácie, web stránky na zlepšenie vzťahov v komunite a vzájomnej spolupráce, projekty energetickej sebestačnosti, sponzorská činnosť, účasť laickej a odbornej verejnosti v plánovacích procesoch, medzinárodná spolupráca, výmena skúseností, projekty realizované v partnerstvách.