Podmienky a kritéria súťaže ECOD 2018

Európska cena obnovy dediny 2018

Európske vyznamenanie za rozvoj vidieka a obnovu dediny

Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny pod mottom

„Weiter denken/Myslieť dopredu“

Cieľom 15. ročníka Európskej ceny obnovy dediny je odmeniť najmä vynikajúce a príkladné procesy rozvoja a obnovy vo vidieckych komunitách s prihliadnutím na ekonomický a kultúrny kontext. Hlavným kritériom je,aby prijaté opatrenia boli v súlade s poslaním a víziami Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) pre trvalo udržateľný rozvoj európskych dedín a vidieckych oblastí a aby prispievali k posilneniu a udržateľnosti vidieckych oblastí a zlepšili kvalitu ľudí žijúcich na vidieku. Cena podporuje najmä tie obce, vidiecke regióny a združenia v Európe, ktoré stavajú aktuálne výzvy svojho rozvoja na procese „z dolanahor“ a prostredníctvom realizácie inovatívnych, vizionárskych a trvalo udržateľných projektov zabezpečujú moderný, na budúcnosť orientovaný rozvoj. Preto by mala byť týmto lokalitám venovaná osobitná pozornosť, aby ich spoznal ich región, ich krajina, Európa a zvyšok sveta, ako príklad ochoty prevziať zodpovednosť za riešenie závažných problémov, ktoré ovplyvňujú obyvateľstvo. Motto súťaže „myslieť dopredu“ odráža skutočnosť, že žijeme stále v zložitejšom svete, v ktorom každé rozhodnutie a opatrenie ovplyvní iné sektory. Samotná obec, vidiek a ich rozvoj je konfrontovaný s prekážkami, ktoré treba prekonať. K tomu sa pripája skutočnosť, že vidiecky rozvoj je stále vo väčšej miere konfrontovaný s výzvami, ktoré nie je možné prekonať v úzko priestorových hraniciach ani jednoduchými odpoveďami. Motto by malo byť signálom, aby sme našu pozornosť upriamili na zmenenú realitu, prejavili sa ako objavitelia a odvážili sa vykročiť na cestu za pokrokom s inovatívnymi, kreatívnymi a trvaloudržateľnými opatreniami.Myslieť v dlhodobom kontexte, trvalo udržateľne, s prihliadnutím na inovatívne, kreatívne a rozvojové procesy. To je obzvlášť dôležité pre zapojenie všetkých obyvateľov, ktorí majú vzťah k svojmu okoliu a priestoru a do miestneho diania. Tak sa získajú a prilákajú nové pohľady, nápady a perspektívy. V neposlednom rade, motto súťaže oslovuje vidiecke oblasti k podpore a vzájomnej spolupráci so svojimi susedmi a k spoločnému spájaniu síl prostredníctvom mikroregiónov, regionálnych spolkov a združení.

Kritériá hodnotenia

V súťaži sa hodnotí ako účastník dokáže reagovať na slabé a silné stránky, externé hrozby a príležitosti rozvoja, ktoré si zadefinoval na začiatku svojho rozvojového procesu. Pritom ide nielen o konkrétne opatrenia a projekty, či vybrané metódy,ale aj stratégie.

A. Stratégie

 • Zhoda cieľov,
 • súhlasnosť a komplexnosť,
 • trvalá udržateľnosť.

B. Metódy

 • Informovanosť a komunikácia medzi občanmi, politikmi a samosprávou,
 • vlastná iniciatíva a účasť občanov,
 • plánovanie, odborné poradenstvo a procesná podpora.

C. Tematické oblasti a ciele

 • Posilnenie ekologického poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pri rešpektovaní kultúrnej krajiny,
 • zodpovedné a šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi a využitie obnoviteľných surovín,
 • aktivity v zmysle zabezpečenie mobility obyvateľov, ako aj miestneho zásobovania a miestnej zamestnanosti s ohľadom na regionálnu pridanú hodnotu,
 • rozvoj sídla v zmysle ekonomických, ekologických, kultúrno-priestorových a spoločenských požiadaviek,
 • revitalizácia hodnotného starého a tvorba kvalitného nového stavebného fondu,
 • tvorba moderných sociálnych zariadení a sociálno-kultúrnych hodnôt,
 • posilnenie identity a sebavedomia obyvateľov,
 • podpora spôsobilosti a motivácie vidieckych obyvateľov spoločensky sa angažovať,
 • podpora účasti všetkých generácií, národností a menšín na hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom živote.

D. Súlad s mottom súťaže

Ocenenia:
 • víťaz získa cenu „Európska cena obnovy dediny 2018
 • druhé najvyššie ocenenie je „Európska cena obnovy dediny za komplexnú, trvalo udržateľnú obnovu dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže“,
 • účastníkom, ktorí budú pozitívne hodnotení vo viacerých oblastiach, bude udelený titul „Európska cena obnovy dediny za vynikajúce výkony vo viacerých oblastiach obnovy dediny“,
 • účastníci, ktorí preukážu jednotlivé, mimoriadne presvedčivé projekty získajú titul „Európska cena obnovy dediny za vynikajúce výkony v jednotlivých oblastiach obnovy dediny“,
 • mimoriadna cena poroty za presvedčivý súlad s mottom súťaže.
 
Ceny sú nefinančné, vo forme symbolických predmetov, ako sú napr. trofeje, plakety a diplomy.
 
Termíny
24. november 2017 nominácie súťažiacich obcí (dodatočné nominácie do 5. 2. 2018)
16. február 2018 uzávierka súťažných podkladov
jar 2018 prvé zasadnutie medzinárodnej hodnotiacej komisie európskej súťaže
máj – júl 2018 výjazdové hodnotenia skupín členov hodnotiacej komisie v prihlásených obciach
sept – okt 2018 odovzdávanie ocenení v obci Fließ, Rakúsko
Informácie ARGE

Theres Friewald-Hofbauer, Geschäftsführerin

Tel.: +43/ (0) 2742/ 28559 -14 friewald@landentwicklung.org