Európska cena obnovy dediny 2016 ide do Tirolska

Zástupcovia víťaznej obce Fließ si hlavnú cenu európskej súťaže prevzali 9. septembra 2016 na slávnosti v maďarskej obci Tihany, ktorá zvíťazila v predchádzajúcom ročníku tejto súťaže.Obec Spišský Hrhov v okrese Levoča, ako víťaz národnej súťaže Dedina roka 2015, prevzala až dve ceny. Starosta obce Spišský Hrhov, Vladimír Ledecký, prevzal cenu obnovy dediny za mimoriadne dosiahnuté výsledky vo viacerých oblastiach obnovy dediny a mimoriadnu cenu za spolužitie všetkých skupín obyvateľov v obci. Medzinárodná porota ocenila snahu obyvateľov Spišského Hrhova aktívne sa zapájať do obecného rozvoja, ako aj začlenenie rómskej komunity a vzájomné spolunažívanie obyvateľov obce. Vznik vlastnej obecnej firmy nepriniesol obyvateľom len pracovné príležitosti, ale stal sa aj ekonomickým a hospodárskym motorom obce. Porotu zaujalo aj príkladne nastavené vzdelávanie a otvorená spolupráca mladej generácie.

Obec Spišský Hrhov (okres Levoča), víťaz národnej súťaže Dedina roka 2015, nominovala na Európsku cenu obnovy dediny Slovenská agentúra životného prostredia. Okrem organizácie národnej súťaže na Slovensku má táto odborná organizácia svoje zastúpenie v medzinárodnej porote Európskej ceny obnovy dediny a aj na samotnom slávnostnom odovzdávaní.

Víťaz hlavnej ceny – obec Fließ zapôsobila na porotu príkladným, predstaviteľmi obce iniciovaným, občanmi podporovaným a odborníkmi podporeným vývojovým procesom postavenom na existujúcich silných stránkach a príležitostiach. Sú to najmä účinná nízkoenergetická politika, moderná stavebná kultúra vrámci revitalizácie sídelného centra, vytváranie a udržiavanie vysoko kvalitných zariadení a služieb, ktoré sú zamerané na potreby všetkých generácií a skupín obyvateľstva, podpora poľnohospodárstva, hospodárstva, zamestnanosti, umenia a kultúry, ako aj starostlivosť a ochrana prírodnej a kultúrnej krajiny.

Okrem víťaznej obce Fließ bolo ocenených ďalších 7 uchádzačov, ktorí získali cenu obnovy dediny za komplexný, udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže. Desiatim účastníkom porota udelila cenu za mimoriadne dosiahnuté výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja dediny, 6 za mimoriadne dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny. Pochvalné uznanie, na základe vysokej kvality projektov a prezentácií všetkých obcí nezískal žiadny účastník súťaže. Samotná cena má formu diplomu. Európska cena obnovy dediny sa udeľuje v dvojročnom cykle.

Počas trojdňovej slávnosti vobci Tihany (8. -10. septembra 2016) mohli účastníci vidieť bohatý program spojený s prezentáciou všetkých súťažiacich, folklórny večer, remeselný jarmok, program s kultúrnymi a kulinárskymi zážitkami.

Obce nominované do Európskej ceny obnovy dediny hodnotí vysokokvalifikovaná interdisciplinárna medzinárodná porota, ktorá pritom dáva dôraz na posilnenie ekologického poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pri rešpektovaní kultúrnej krajiny, zodpovedné a šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, aktivity v zmysle zabezpečenia mobility obyvateľov, ako aj miestneho zásobovania a miestnej zamestnanosti s ohľadom na regionálnu pridanú hodnotu. Sleduje aj rozvoj sídla v zmysle ekonomických, ekologických, kultúrno-priestorových požiadaviek,tvorbu moderných sociálnych zariadení a sociálno-kultúrnych hodnôt, podporu motivácie vidieckych obyvateľov spoločensky sa angažovať a podporu účasti všetkých generácii, národností, minorít a pohlaví na hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom živote.