Európska cena obnovy dediny 2024 je vyhlásená

Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) vyhlásilo súťaž o 18. Európsku cenu obnovy dediny s mottom „V ústrety budúcnosti“.  Toto ocenenie je  sprevádzané zámerom objaviť predovšetkým výrazné a príkladné procesy pri rozvoji a obnove vo vidieckych komunitách a odmeniť ich na základe vybraných hlavných projektov. Sú pritom zohľadňované príslušné východiskové podmienky, ekonomický a sociálno-kultúrny kontext, ako aj normy špecifické pre danú krajinu a jej osobitosti.

Najdôležitejšie kritérium je to, aby projekty a procesy bolo v súlade s „Koncepciou Európskej pracovnej skupiny pre rozvoj vidieka a obnovu dediny pre udržateľný rozvoj európskych dedín a obcí“ a prispievali k posilneniu budúcej životaschopnosti vidieckych oblastí a k pozdvihnutiu ich životnej kvality.

Súťaž teda uprednostňuje tie obce,

 • ktoré sa postavili čelom k aktuálnym výzvam v ich prostredí s pomocou udržateľných, inovatívnych a moderných projektov a spustili komplexné procesy rozvoja;
 • ktoré majú za cieľ zapojiť všetky skupiny obyvateľstva do miestneho diania a týmto spôsobom získavajú rôzne perspektívy, ďalšie horizonty a rôznorodejšie nápady;
 • ktoré sú si vedomé dôležitosti a nevyhnutnosti spolupráce a v súlade s tým využívajú siete, ako aj komunálne a regionálne prepojenia.

Motto „V ústrety budúcnosť“ zohľadňuje skutočnosť, že veľké výkyvy posledných rokov a obrovské výzvy, s ktorými boli ľudia konfrontovaní, zanechali hlboké stopy. Na mnohých miestach zostali následky ako pesimizmus, spoločenský zmätok a paralyzujúci strach.  Motto „V ústrety budúcnosti“ chce byť preto signálom, že okrem hrozieb by sme mali s odvahou a nadšením pre budúcnosť rozpoznať a využiť aj príležitosti, ktoré sú charakteristické pre formovanie vlastného životného priestoru.

Hodnotiace kritéria

Ústrednou otázkou hodnotenia je to, ako zareagovala zúčastnená obec na

 • silné a slabé stránky, ako aj
 • vnútorné a vonkajšie hrozby a príležitosti

zistené na začiatku obnovovacích aktivít a v ich priebehu. Pritom ide v rovnakej miere o kvalitu a obsahové zameranie projektov a o využívané metódy.

A.  Metódy a stratégie

 1. Vlastná iniciatíva a spolupráca spoluobčanov
 2. Interakcia medzi obyvateľmi, politikou a správou obce
 3. Komunálna a medziregionálna spolupráca, verejno-súkromné partnerstvá a prepojenia
 4. Zahrnutie odbornosti do koncepcie, poradenstva, plánovania a sprevádzania procesov
 5. Zhoda a celistvosť

B.  Tematické oblasti a ciele

 1. Ekológia: zodpovedné využívanie zdrojov v súlade s obehovým procesom, využívanie obnoviteľných surovín, výroba obnoviteľnej energie; ochrana životného prostredia a prírody, ako aj posilnenie biodiverzity; ochrana klímy a prispôsobenie sa klimatickým zmenám
 2. Ekonomika: posilnenie pracovných príležitostí priaznivých pre región, ako aj ekologického poľnohospodárstva a lesníctva, ktoré sú odolné voči klimatickým zmenám; zveľaďovanie kultúrnej krajiny a podpora regionálnych reťazcov vytvárajúcich hodnoty
 3. Spoločnosť: Vytváranie moderných sociálnych inštitúcií, podpora vzdelania a ďalšieho vzdelávania, inklúzie, ako aj zdravotnej a lekárskej starostlivosti, posilňovanie verejného blaha a účasť všetkých generácií, pohlaví, národností a menšín na hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote
 4. Zabezpečenie udržateľných a dlhodobo dostupných verejných služieb v oblastiach: miestne zásobovanie, mobilita a komunikačná infraštruktúra; využitie možností digitalizácie
 5. Zachovanie, prestavba a udržateľná revitalizácia existujúcich budov, ako aj novej výstavby s osobitným dôrazom na kvalitu, šetrenie zdrojov a stavebnú kultúru typickú pre daný región; zachovanie, moderný rozvoj a vytváranie kultúrnej krajiny, ako aj otvorených, krajinných a verejných priestorov
 6. Podpora umeleckej angažovanosti, športových aktivít a kvalitných voľnočasových aktivít; zachovanie, udržovanie a ďalší rozvoj kultúrneho dedičstva

Ocenenia

V súťaži o Európsku cenu obnovy dediny 2024 budú udelené nasledujúce ocenenia:

 • Európska cena za obnovu dediny 2024 – je určená pre víťaza.
 • Európske ceny za obnovu dediny zlaté pásmo – udeľujú sa tým účastníkom, ktorí čelia súčasným výzvam vo svojom regióne s udržateľnými, inovatívnymi a modernými projektmi a ktorí spustili komplexné procesy rozvoja vynikajúcej kvality.
 • Európske ceny za obnovu dediny strieborné pásmo – udeľujú sa tým účastníkom, ktorí dosiahli osobitné úspechy vo viacerých oblastiach komunitného rozvoja a ktorých hodnotenie je prevažne pozitívne.
 • Európske ceny za obnovu dediny bronzové pásmo – udeľujú sa tým účastníkom, ktorí dosiahli osobitné úspechy v jednotlivých oblastiach komunitného rozvoja
 • Je možnosť udelenia špeciálnych ocenení za výnimočné priekopnícke projekty v jednotlivých tematických oblastiach alebo za projekty metodického charakteru.

Účastníkom, ktorým nebude možné udeliť žiadnu cenu, bude udelené „Pochvalné uznanie“.

Udeľované nie sú žiadne peňažné ceny, ale vecné ceny, ako sú trofeje, plakety a certifikáty.

Účastnícke podmienky

Kto sa môže zúčastniť

 Za kraj, resp. región môže byť ako účastník súťaže nominovaný len

 • jedna dedina alebo
 • jedna vidiecka komunita (pozostávajúca z jednej alebo viacerých vidieckych sídiel/dedín/frakcií/katastrálnych spoločenstiev) alebo
 • medziobecné združenie (pozostávajúce z dvoch alebo viacerých vidieckych komunít), pričom počet obyvateľov by nemal prekročiť 20 000).

Oprávnenie na nomináciu

Primárne oprávnené nominovať účastníka sú orgány zodpovedné za obnovu dedín a rozvoj vidieka v príslušných štátoch, krajoch a regiónoch.

Ak nie je nominácia podaná od oficiálneho orgánu, účastníkov môžu nominovať aj mimovládne organizácie (MVO) alebo iné orgány.

Účastnícky poplatok

Výška účastníckeho poplatku je

 • € 600,– pre lokality/obce/medziobecné združenia z členských štátov, krajov alebo regiónov Európskej pracovnej skupiny pre rozvoj krajiny a obnovu dediny,
 • € 1.900,– pre všetkých ostatných.

Prihlasovacie dokumenty

 1. Účastnícky formulár: vyplnený a podpísaný účastnícky formulár (podpísanie môže byť vykonané manuálne s dodatočným preposlaním v tlačenej forme alebo digitálne)
 2. Formulár(e) „Hlavný projekt“: minimálne jeden, maximálne päť vyplnených formulárov
 3. Fotografie: minimálne 15 zmysluplných digitálnych fotografií – ľudia, krajina, stavby, projekty, atď. –, ktoré môžu byť použité aj pre verejno-propagačné práce v rámci Európskej pracovnej skupiny pre rozvoj vidieka a obnovu dediny; prosím, uveďte aj legendu (obrázky by sa mali dať vytlačiť a mali by mať rozlíšenie 300 dpi alebo by mali byť na to vhodné). Predpokladáme, že Vy alebo Vaša obec vlastníte autorské práva na odoslané fotografie. Ak to tak nie je, žiadame Vás o uvedenie autorských práv.
 4. Digitálny plagát: Plány, fotografie, vysvetlivky, grafiky, znázornenia pred a po atď., spojené do jedného alebo dvoch plagátov, ktoré na jednej strane slúžia lepšiemu pochopeniu a na strane druhej poskytujú informácie o vlastnom videní obce a o tom, o aké pôsobenie smerom navonok sa obec usiluje. V ideálnom prípade by mali byť digitálne plagáty dostupné v malom a pre vytlačenie vhodnom formáte. Pošlite nám, prosím, zmenšenú verziu. Pre účely výstavy v rámci odovzdávania ocenení si môžete vytlačiť zväčšenú verziu a použiť ju na dotvorenie Vášho stánku.
 5. Plány: územný plán, topografické mapy, letecké snímky alebo iné znázornenia a vysvetlivky, ktoré poskytujú informácie o súčasnom využití územia a plánovanom vývoji osídlenia. Ak je to možné, aj v elektronickej forme!
 6. Voliteľné: Ďalší relevantný informačný a prezenčný materiál

Podanie prihlášky

Všetky vyššie uvedené dokumenty musia byť doručené do 1. marca 2024:

 • elektronicky prostredníctvom služby WeTransfer alebo podobných služieb na info@landentwicklung.org
 • alebo poštou (elektronické dáta na USB-kľúči) na Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung Bahnhofsring 48/ Stiege 1/5b, 3451 Pixendorf, Rakúsko/Austria

Termíny

do 15. decembra 2023:                   Nominácia účastníka (dodatočné nominácie sú možné do 1. marca 2024)

1.marec 2024:                                   Ukončenie termínu pre zasielanie prihlasovacích dokumentov

marec/apríl 2024:                            1. zasadnutie hodnotiacej komisie

máj/jún 2024:                                   Návšteva všetkých účastníkov porotcovskými skupinami

jún/júl 2024:                                      2. zasadnutie hodnotiacej komisie, rozhodnutie a oznámenie výsledkov

september 2024:                              Udeľovanie ocenení v Stadtschlainingu (víťaz súťaže z roku 2022), Burgenland, Rakúsko, v rámci niekoľkodňovej stretávacej slávnosti – s celoeurópskou výmenou skúseností, prezentáciou     účastníkov súťaže, informačným a atraktívnym programom a v neposlednom rade aj spoločnou oslavou – na ktoré samozrejme môžete prísť aj s väčšou delegáciou z Vašej obce

Kontakt

Rakúsko:

Theres Friewald-Hofbauer, výkonná riaditeľka
tel.: +43 (0) 2275 930 800
e-mail: friewald@landentwicklung.org

Beate Schrank, administratíva
tel.: +43 (0) 2275 930 800, Mobil: +43 (0) 676 966 73 74
e-mail: info@landentwicklung.org

Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung
Bahnhofsring 48/ Stiege 1/5b, 3451 Pixendorf Rakúsko/Austria
www.landentwicklung.org

Slovenská republika:

Mgr. Zlatica Csontos Šimoňáková, MŽP SR, manažérka Dediny roka
Sekcia ochrany prírody a biodiverzity
Odbor ochrany biodiverzity a krajiny
Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | tel.: +421 2 5956 2357

Ing. Mária Mojžišová, SAŽP, tajomníčka Dedina roka
Sekcia environmentalistiky
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny
Oddelenie starostlivosti o krajinu
Tajovského 28 | 975 90 Banská Bystrica | tel.: +421 48 4374 254
www.dedinaroka.sk