18. ročník Dňa vidieka v NR SR s názvom Atraktívnejší vidiek

Vraciame sa do nášho parlamentu s výsledkom nášho prísľubu spred dvoch rokov. Je reakciou na potrebu lepšieho strategického prístupu k rozvoju nášho vidieka. Zmeny vo vidieckych oblastiach, ako sú vyľudňovanie, opúšťanie pôdy a strata biodiverzity, môžu síce prebiehať postupne pomaly, ale majú často nezvratný charakter.

Tvorcovia politík môžu riadiť tento vývoj s cieľom zníženia negatívnych dopadov. Rozhodovanie má byť založené na dôkazoch o výkonnosti súčasných politík a o možných dopadoch nových opatrení. Zároveň je potreba väčšej participatívnosti na procesoch týkajúcich sa vidieka. Rovnako je potrebné prekonať tradičné sektorové myslenie a zamerať sa na spoločné úsilie zjednocujúce rôznych aktérov pod spoločným cieľom.

V rámci výskumného projektu Horizontu 2020 pod skráteným názvom POLIRURAL (Kolaboratívny vývoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí na vidieku) sme inkluzívnym  a participatívnym procesom vypracovali nulový návrh „Vízie pre atraktívnejší vidiek“. Celý proces tvorby trval 3 roky a zahŕňal 17 postupných a nadväzujúcich fáz. Spojili sme kľúčové činnosti potrebné pre navrhovanie efektívnych vidieckych politík zameraných na ľudí a na budúcnosť, ktoré zároveň povedú k posilneniu vidieckeho obyvateľstva a k odolnejším vidieckym oblastiam.

Hlavným cieľom je zatraktívniť vidiecke miesta a povolania pre usadené vidiecke obyvateľstvo a pre nových alebo potencionálnych nováčikov

Našou ambíciou od začiatku je otvoriť otázku toľko potrebnej ústavnej reformy pre vidiek s cieľom zabezpečiť jeho stabilitu, kontinuitu a strategické smerovanie a zabrániť tak opakovaným zmenám v prioritách a smerovaní. Ukotvenie doktríny pre vidiek v ústavnom zákone na základe celospoločenského konsenzu je tou správnou cestou. Nadväzuje na ňu reforma riadenia, ktorá je nevyhnutná pre pozitívnu, zmysluplnú a trvalú zmenu, ktorá reflektuje na skutočné potreby ľudí na vidieku.

V Bratislave  18.10.2022